YL – DR TEZ BİTİRME AŞAMASINDA
1. Tezler FBE Tez Yazım Kılavuzu’ na göre hazırlanmış olmalı
2. Hazırlanan tez, öğrencinin danışmanı tarafından “tez yazım kılavuzuna uygunluk açısından” incelenerek TEZ FORMATI İNCELEME FORMU doldurulup imzalanmalı (Bu aşamada, özellikle “Onay Sayfası” nın formatı dikkatlice incelenmeli, çünkü bir aksilik olması durumunda üniversite dışından jüri üyesi olarak gelen öğretim üyeleri için onay sayfasının tekrar imzalanması süreci zaman kaybına yol açacaktır)
3. İlgili enstitü müdür yardımcısı aracılığıyla tez için İNTİHAL RAPORU alınmalı
4. Öğrencinin danışmanı tarafından TEZ JÜRİSİ ATAMA FORMU doldurulmalı (Bu aşamada, tez için savunma tarihi enstitüye başvuru tarihinden itibaren gerçekleşecek olan ilk Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı’nı takiben en erken 10 en geç 30 gün olarak belirlenmeli)

* Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra TEZ JÜRİSİ ATAMA FORMU, TEZ FORMATI İNCELEME FORMU ve İNTİHAL RAPORU ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca enstitüye EBYS üzerinden gönderilmeli; Tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış bir adet spiral ciltli tez örneği ise enstitüye elden teslim edilmeli

* Savunma sınavının ardından jürilerin Tez Değerlendirme Raporları ve Tez Sınav Tutanağı (başarılı veya başarısız) 3 (üç) iş günü içinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca enstitüye EBYS üzerinden gönderilmeli

Savunma sınavını takiben;
1. Öğrenci, jüri tarafından verilen düzeltmeleri (eğer varsa) en kısa sürede tamamlamalı ve tez danışman tarafından tekrar “tez yazım kılavuzuna uygunluk açısından” incelenerek yeni bir TEZ FORMATI İNCELEME FORMU doldurulup imzalanmalı
2. Öğrenci tezin son halini spiral ciltli olarak ve TEZ FORMATI İNCELEME FORMU nu en kısa sürede enstitüye (tezin “tez yazım kılavuzuna uygunluk açısından” incelemesi için ilgili personele tez teslim kaydını yaptırarak) teslim etmeli
3. Bu aşamada, tez ilgili enstitü müdür yardımcısı tarafından “tez yazım kılavuzuna uygunluk açısından” incelenerek (eğer gerekliyse) düzeltme verilir. Öğrenci düzeltmeleri en kısa sürede “Tez Yazım Kılavuzuna” göre tamamlayarak tezin son halini (incelenmiş eski nüshası ile birlikte) spiral ciltli olarak ve TEZ FORMATI İNCELEME FORMU nu enstitüye tekrar teslim etmeli
4. İlgili enstitü müdür yardımcısı tarafından TEZ FORMATI İNCELEME FORMU üzerine “Tez Basılabilir” ibaresi eklenip imzalandıktan sonra (yada 3. kontrol kısmı imzalandıktan sonra) öğrenci tezini bastırabilir

Tezin enstitüye son teslim aşamasında;
1. Öğrenci tezinin basılabileceği bilgisini aldıktan sonra 3 adet enstitü için (eğer destek alındıysa +1 adet de BAPK için), jüri üyelerinin her biri için 1 adet ve 1 adet de kendisi için olmak üzere en az 7 adet tez örneğini ciltletir (tez cildi FBE enstitüsü için üniversitemizin kitap satış bürosundan temin edilebilir)
2. Öğrenci tarafından YÖK TEZ VERİ GİRİŞ FORMU (teze başlarken kayıt yapılıp doldurulan form) doldurularak çıktısı alınır ve imzalanır
3. Öğrenci tezini ayrı ayrı iki adet CD ye kaydetmeli ve CD ye kayıt yapılırken isim olarak YÖK TEZ VERİ GİRİŞ FORMU doldurulurken verilen referans numarası kullanılmalı, kesinlikle başka bir isim verilmemeli (CD lerin üzerine öğrencinin ismi, numarası veya referans no eklenebilir)

* Öğrenci tarafından “Tez Basılabilir” ibaresinin bulunduğu (veya 3. kontrol kısmı imzalanmış) TEZ FORMATI İNCELEME FORMU, CİLTLENMİŞ TEZ ÖRNEKLERİ, TEZİN KOPYALANDIĞI 2 ADET CD ve TEZ YÖK VERİ GİRİŞ FORMU enstitüye mümkün olan en kısa sürede teslim edilmeli

* Bütün bunlar tamamlandıktan sonra öğrencinin durumu Enstitü Yönetim Kurulu’ nda görüşülerek mezuniyetine karar verilir.

* Savunma sınavından itibaren yukarıda belirtilen süreçlerin en geç 1 ay içerisinde tamamlanması beklenir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve sonrası kayıt yaptıran Yüksek Lisans / Doktora öğrenciler için gerekli Yayın Şartı için kanıtlayıcı belgeler TABLOSU.

22 Mayıs 2019, Çarşamba 9972 kez görüntülendi